Mesures de salut i prevenció de la COVID

La informació d’aquest  dossier ens ajudarà a cuidar-nos entre totes les persones que formem la nostra estimada comunitat educativa. És un document de COresponsabilitat  en la pràctica diària i facilitarà a cada persona la confiança per continuar convivint amb el Covid-19 en el marc de la convivència a dins de l’escola.
 
Que és el COVID-19 i com es transmet?
És un virus altament contagiós entre persones. El contagi es produeix per contacte físic per mitjà de les mucoses dels ulls, secrecions nasals, de la boca i orelles
Com ens podem autoprotegir  i protegir als altres?
Famílies i infants
●       Els adults hem de portar mascareta i mantenir la distància de seguretat.
●       Només pot accedir al recinte de l’escola un adult per infant (en cas de germans parleu amb l’educadora i/o la direcció del centre)
●       Abans d’entrar dins del centre, ens posarem gel.
●       En els grups de lactants i caminants 1 deixareu el calçat al lloc habilitat. Els peus han d’anar protegits amb mitjons. Hi ha una zona marcada en vermell tant en l’entrada principal com en la posterior per deixar el calçat dels adults acompanyants. La família ajudarà a treure el calçat al seu fill/a, si fos el cas.
●       En entrar a l’estança es procedirà al rentat de mans de l’infant.
●       Diàriament prendreu la temperatura  a casa vostra. En el cas que tingueu febre o presenteu algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podreu entrar/assistir al centre, s’haurà d’informar a la direcció de l’escola i trucar al vostre centre d’atenció primària (CAP) o al 061.

Professionals

 • Totes les professionals del centre ens prendrem diàriament la temperatura abans d’entrar a l’escola.
 • Ens traurem el calçat d’exterior i el guardarem en el lloc assignat .
 • Ens canviarem dins del centre amb la roba pròpia del centre de treball.
 • En  l’acompanyament als infants, si no es pot garantir la distància, portarem la mascareta.
 • Si ho considerem utilitzarem la pantalla protectora.
 • Durant el temps que s’acompanya a cada infant, l’educadora es farà rentat de mans, en el tastet de la fruita, el canvi de bolquers i deposicions al WC de l’infant, cura personal de les seves necessitats i sempre que ho consideri per prevenció. I com a mínim cada dues hores.
 • Utilitzem  guants en el canvi de bolquers i control d’esfínters.

Per poder incorporar-se a l’escola cal:

 • No tenir cap símptoma compatible amb la COVID-19, febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea… o qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no haguem estat positives a la prova del SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no haguem estat en contacte estret amb un positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Portar el calendari de vacunes al dia.
 • Portar una declaració responsable de que compleix amb els requisits comentats.
Es desaconsella la incorporació d’infants amb alguna malaltia crònica greu (respiratòries, cardíaques, immunològiques, diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Com ho farem?

Entrades i sortides

 • Mantindrem la distància de seguretat.
 • Rentat de mans i/o ús de gel.
 • Ventilació creuada dels espais.
 • Ús obligatori de la mascareta pels adults.

Coses personals

 • És obligatori l’ús de paper pel rentat de mans i de cara.
 • Canviar setmanalment la tovallola del canvi de bolquers i sempre que ho considereu.
 • Desinfecció diària del xumet a casa.
 • Desinfecció diària de biberons i gots de nanses.

La vida en “grup bombolla”

Cada grup d’infants farà la vida independent dels altres als diferents espais de l’escola i al jardí. Recordeu que els jardins són espais de convivència de  grups estables, per respectar el grup bombolla que està en cada espai del jardí us demanem que quan vingueu a buscar el vostre infant tingueu en compte que els espais de  jardí són només zona de pas.

Per la pròpia estructura de l’escola, hi haurà 7 grups de convivència en relació a possibles casos de COVID-19.

 • grup de Grans 2, estança de la Figuera.
 • grups de Grans 1, estança del Magraner.
 • grup de caminants 3, estança del Taronger.
 • grup de caminants 2, estança del Pi.
 • grups de caminants 1, estança del Llimoner.
 • grup de Lactants, estança de la Morera.
 • grup d’atenció especialitzada (NEXE), estança del Presseguer.

Per l’etapa evolutiva dels infants de 1 a 3 anys, l’aprenentatge passa pel joc, la interrelació i la manipulació dels diversos materials.

En relació a la neteja d’aquests s’utilitzarà la maquinària de rentaplats, rentadora i rentat a mà amb sabó i/o alcohol. Segons la tipologia del material, la seqüència de la neteja serà diària i/o setmanal. Els infants es rentaran les mans en diferents moments.

 • tastet de la fruita
 • deposicions wc
 • dinar
 • quan l’educadora  ho consideri necessari

Ventilació, neteja i desinfecció dels espais

 • Es deixaran les estances i dormitoris preferentment amb ventilació continua i com a mínim 10 minuts cada hora es garantirà la ventilació creuada.
 • Diàriament es farà la neteja de tots els espais de l’escola i amb especial cura de les taules, wc i mobles a l’abast dels infants.
 • S’utilitzaran els productes homologats i apropiats per la neteja i desinfecció.
 •  

Protocol d’actuació en cas de detecció d’aparició de simptomatologia compatible amb el COVID-19

En cas d’aparició de símptomes en un infant o adult professional mentre està en el centre:

 • Aïllar a la persona en un espai específic (entrada de l’escola garantint la ventilació).
 • Trucar a la gestora Covid assignada a la nostra escola.
 • Avisar a la seva família per que el vinguin a buscar.
 • Informar a la família dels passos a seguir.
 • Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.
 • No assistir al centre fins confirmació del diagnòstic i/o resultats.
 • En cas de ser positiu, fer les actuacions de traçabilitat per aturar la cadena de contagi.

En el cas dels professionals

Si és necessari la direcció redactarà un informe que ajudi a la traçabilitat i informarà al SAT( servei d’atenció a les treballadores) de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

En cas de malaltia

L´ infant petit necessita trobar-se bé per relacionar-se, jugar i aprendre. Sovint pot patir refredats o altres malalties contagioses, perquè encara no té un sistema immunològic prou madur. En cas de malaltia cal que consulteu al metge i seguiu les seves recomanacions. Cal tenir previst qui atendrà el vostre fill/a quan no pugui venir a l’escola. Us recomanem informar a la direcció de l’escola per poder, si fos el cas,  informar als membres afectats de la comunitat educativa.

Donar la medicació a casa

Quan l’infant hagi de prendre una medicació recomanem que ho faci a casa. En cas imprescindible cal que signeu l’autorització, especificant l’horari i la dosi de medicament a administrar. Demaneu l’autorització a l’educadora en cas que ho necessiteu i  ensenyeu la recepta mèdica.

Si l’infant mostra símptomes de malaltia a l’escola

Avisarem a la família  perquè vingueu a buscar al vostre fill/a el més aviat possible i rebi l’adequada atenció mèdica. En cas de que no pugueu venir immediatament a recollir el vostre infant,  l’escola  administrarà  paracetamol només per símptomes de febre a partir de 38º prèvia autorització signada i comentada amb la família.

En cas d’accident o urgència

L’educadora farà la primera cura i assistència i trucarà a la família per informar. Només es traslladarà a l’ infant al servei d’urgències de l’hospital de Sant Joan de Déu si l’accident o malaltia ho requereix.

Us demanem que comuniqueu la “NO”  assistència per malaltia

Quan un infant falti a l’escola per qualsevol motiu de salut  la família  ho ha de comunicar el més aviat possible, de manera que si es tractés d’una malaltia transmissible es puguin fer les accions oportunes per tal de prevenir el seu contagi a les altres persones de la comunitat.

L’infant no podrà venir a l’escola, per ell mateix i per respecte als altres si pateix o presenta entre altres:

 • Febre: temperatura igual o superior a 37’5ºC.
 • Diarrea: caques desfetes amb deposicions freqüents.
 • Parasitosis intestinal: diarrea explosiva o presència de cucs a la femta.
 • Malalties infeccioses a la boca, pell, ulls: conjuntivitis, estomatitis, erupcions i afectacions contagioses a la pell.
 • Malalties víriques: varicel·la, xarampió, escarlatina, rosa, mononucleosi, herpangina (boca-mans-peus), eritema infecciós (signe de la bufetada), galteres…
 • Polls o llémenes en els cabells.

En totes les malalties que cursin amb febre, a més de seguir les recomanacions específiques per a cadascuna d’elles, caldrà que el nen hagi estat  24 hores sense febre abans de tornar a l’escola.

Per aquestes i altres malalties podeu consultar:

RECORDEU QUE HEU SIGNAT AQUEST COMPROMíS EN EL FULL D’AUTORESPONSABILITAT.

Per qualsevol dubte i/o aclariment podeu parlar amb la direcció del centre.

CUIDEM-NOS PER PODER CUIDAR!!!!