L’observació d’un infant a l’escola bressol

El CDIAP és un centre que ajuda als infants de 4 mesos a 3 anys en les seves necessitats de desenvolupament.

Una psicòloga professional  fa una observació individual  que la pot suggerir la família o la mestra de mutu acord, i si fos el cas, caldrà que signeu el consentiment i autorització al CDIAP.

L’observació del nen/a es fa dins l’espai natural de l’escola respectant la vida quotidiana i de forma silenciosa. Això permet apropar-nos al procés evolutiu de l’infant.

Un cop es finalitza l’observació de l’infant, la psicòloga  i l’educadora fan reflexions conjuntes  per  tractar d’entendre el que s’ha observat, com  podem ajudar des de l’escola i ho compartirem amb la família.

Aquesta observació ajuda a comprendre les necessitats emocionals del nen, ja que són les essencials en el procés de construcció d’un mateix.

CDIAP